OUR TEAM

Vivek Varma
Sakhineti

Co-President

vivekvar@umich.edu

Arhan
Sibal

asibal@umich.edu

Shobhit
Datta

shodatta@umich.edu

Sai Vashishtaa
Lingaraju Venkata Naga

svash@umich.edu

Nishant
Sharma

amrahs@umich.edu

Daksha
Tidke

tdaksha@umich.edu

Priya
Jaiswal

jpriya@umich.edu

Saksham
Singh

sakshams@umich.edu

Rohit
Agarwal

rohita@umich.edu

Manshi
Sanghai

manshis@umich.edu

Megha
Tiwari

mtiwari@umich.edu

Siddhika
Gupta

siddhika@umich.edu

Sunain
Azeem

Co-President

sunain@umich.edu

Nishta
Sawhney

Co-President

nishta@umich.edu

Megha
Aggarwal

Co-President

meghaa@umich.edu

Copyright ┬® . All Rights Reserved.