Team

Ji Hae Oh
Vice-President
Han Sol Park
Vice-President
Yoonjae Song
President
Ivy Kim
Vice-President